Hjärtligt tack för förtroendet!

Mina Teman

Vård

Sedan ett år tillbaka arbetar jag som överläkare på Dals coronahälsocentral. Innan dess jobbade jag som läkare på Munksnäs hälsocentral i flera år.

Jag vet vad som fungerar och vad som inte fungerar i öppenvården. Jag vill arbeta för välfungerande vård, även på svenska. Alla helsingforsare ska erbjudas lika möjligheter att ta hand om sin egen hälsa.

Min dröm är att inga barnfamiljer eller unga personer med behov av psykisk vård ska behöva köa.

Mera om Vård »

Skola

Som direktionsordförande, styrelsemedlem i Hem och Skola och klassförälder i mina barns skola i många år, samt genom att ha arbetat som lärare i naturvetenskaper vid Yrkeshögskolan Arcada har jag fått god inblick i förutsättningarna för att skapa den bästa skolan.

Jag vill arbeta för ett kvalitativt, mångsidigt och välfungerande utbildningsutbud från grundskolenivå till högskolenivå, även på svenska.

Min dröm är att självkännedom, självledarskap och sociala färdigheter skulle vara kontinuerliga beståndsdelar i grundskoleundervisningen.

Mera om Skola »

Miljö

Hela mitt liv har jag varit skärgårdsbo om somrarna. Jag har sett hur miljön har tagit skada. Jag vill att miljöaspekter från och med nu beaktas i alla politiska beslut.

Helsingfors ska vara en föregångare inom miljöfrågor och ett föredöme för andra huvudstäder. Vi kan genomföra storartade förändringar – vi har allt som krävs.

Om vi är snabba och ambitiösa i vår beslutsfattning kan vi vinna ekonomiska fördelar och skapa fler arbetstillfällen.

Mera om Miljö »

Tala med mig på Messenger Messanger eller skicka email Email
Följ mig på dessa kanaler

Facebook feedFacebook

2 weeks ago

Nora Grotenfelt
Valtuusto keskustelee parasta aikaa Helsingin strategiasta v 2021-2025. Tässä RKP:n ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan;Svenska folkpartiet vill se ett öppet, internationellt och inkluderande Helsingfors, där allt är möjligt. En stad som går i bräschen för jämställdhet och jämlikhet, som är en föregångare när det gäller kampen för klimatet och miljön, som lockar till sig investeringar och företag och där alla kan forma sina liv med världens bästa skola som bas men där det finns stöd tillhands när det behövs. Förslaget till strategi utgår just från dessa utgångspunkter. Den viktigaste strategiska frågan är kampen för miljön och klimatet. Helsingfors höjer ambitionerna och ska vara klimatneutral redan 2030, vilket SFP välkomnar. Det kräver konkreta åtgärder såsom en stängning av Sundholmens kolkraftverk, en utbyggnad av laddningsstationer för elbilar, satsningar på rälsbunden trafik och nya energisnåla trafikformer samt ett tvärsektoriellt grepp. Också vi som enskilda personer ska ha möjligt att enkelt och smidigt göra klimatsmarta val i vardagen.Genom att bygga mera i trä och garantera tillräckligt med gröna områden, träd som skuggar byggnaderna, gröna tak och parker som tar vara på dagvatten planerar vi klimatsmartare. SFP välkomnar att Vårdö ska utvecklas som ett rekreationsområde och inget byggande ska tillåtas i Centralparken. Vi behöver våra värdefulla ekologiska oaser för framtiden. Helsinki jatkaa vastuullista talouspolitiikkaansa, mikä on tulevaisuuden vahvan hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Taloudellinen kehys on tässä strategiassa kestävällä ja realistisella tasolla. Se ei sisällä veronkorotuksia, se huomioi lasten ja nuorten määrän kasvua paremmin ja hakee tehokkuutta ja tuottavuutta parantavia uudistuksia, joiden tuomat säästöt voidaan investoida takaisin palveluihin. RKP on vaatinut pitkään sisäisten vuokrien tarkastelua. Erityisen tärkeää tämä on koulutussektorin osalta missä tarpeelliset investoinnit ovat syöneet toiminnan rahoitusta. Strategian lupaava muutos on siten tarpeellinen. Kestävä talous vaatii ennen muuta työpaikkoja, investointihaluisia yrityksiä sekä riskinottoon halukkaita yritteliäitä ihmisiä. Siksi haluamme, että Helsinki laittaa toimintansa keskiöön asiakkaan, – yrittäjän. Hallinto on aina ihmistä varten – ja sen legitimiteetti nojaa siihen miten ihminen palvelut ja kaupungin toiminnan kokee. Odotamme, että digitalisoituvat palvelut helpottavat palveluiden käyttöä, mahdollistavat nopeammat ja joustavammat palvelut ja ehkä ennen kaikkea - tekevät avoimemmaksi ja helpommaksi suunnistaa kaupungin hallinnossa. Digitalisaation tehtävä onkin ennen muuta mahdollistaa. Helsingin ydinkeskusta on kaupunkimme sydän. RKP on erittäin tyytyväinen siihen, että meidän peräänkuuluttama keskustan elinvoimaohjelma on nyt suunnitteilla. Valmistelussa on kuultava laajalti eri sidosryhmiä myös elinkeinoelämän suunnasta, jonka lisäksi on varmistetteva keskustan saavutettavuus kaikkien liikennemuotojen osalta. Kaksikielisyys on osa Helsingin sielua ja identiteettiä. Tavaramerkkimme ja kilpailukykytekijämme, joka sitoo meidät muuhun Pohjolaan ja niiden pääkaupunkeihin. Pohjoismaisen koulun perustaminen on siten erittäin tärkeä ja kunniahimoinen päätös Helsingiltä. Helsingin kaksikielisyyden pitää rohkeasti näkyä ja kuulua, niin logosta kun palveluihin! Kaksikielisyys, sen avaamat mahdollisuudet ja kontaktit kuuluvat kaikille helsinkiläisille - ei vain meille ruotsia äidinkielenään puhuville. Henkilöstön saatavuus tulee olemaan ehdottomia kulmakiviä sen suhteen kykeneekö Helsinki pitämään huolta kasvavasta väestöstään ja lunastamaan suuret mahdollisuutensa. Vastuullinen työnantajuus, osallistava johtaminen, uramahdollisuudet kaupunkikonsernin palveluksessa sekä kilpailukykyinen palkkaus ovat keskeisiä osia Helsingin työnantajamielikuvan rakentamista. Toivon, että myös toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja hyödynnetään jatkuvasti enemmän tässä työssä. Tillgången på svenskspråkig personal måste få särskild uppmärksamhet och kräver egna och skräddarsydda åtgärder när det bland annat gäller rekryteringen och språkundervisning för stadens personal. En kvalitativ och högtstående utbildning och skola är en investering i framtiden minskar de sociala klyftorna och är en hörnsten i ett jämlikt samhälle. Varje satsad euro i skola betalar sig mångfalt tillbaka. Vi ska ha en hög ambitionsnivå med ett mångsidigt kursutbud, satsningar på språkundervisningen, garantera att det finns stöd att tillgå i vardagen och tillräckligt med vuxna i skolan. Vi ska kunna erbjuda barnen en plats i ett daghem och i en skola nära hemmet, också på svenska. Det är en fråga om trygghet och smidighet för barnen och familjerna. Pandemin har påmint oss om mycket. En av de viktigaste påminnelserna är hur mycket vi behöver kulturen för att må bra och känna en samhörighet. Kulturbranschen är också en av de områden som drabbats hårdast av pandemin. Vi måste trygga dess återuppbyggnad och se till att hela kedjan från det fria fältet till våra egna aktörer såsom Stadsteatern kommer på fötter igen. Helsingfors behöver mångsidiga evenemang och en aktiv evenemangssektor. Hela upplevelsebranschen och industrin sysselsätter, skapar ett mervärde för oss som människor samtidigt som dess ekonomiska betydelse är stor. Det finns potential att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna så att staden kan förkorta köerna, säkra vårdkedjorna och förbättra tillgängligheten långsiktigt. Det kräver nya sorters mobila tjänster och skräddarsydda lösningar. Den digitala utvecklingen öppnar också nya möjligheter. Att servicekedjorna fungerar också på svenska är speciellt viktigt inom social och hälsovården och det finns många utmaningar i dagens läge som kräver förbättringar, bland annat inom mentalvården och servicen för de äldre. Områden där språket är otroligt viktigt. Vi ska använda oss av servicesedlar och stärka basservicen för att klara av vårdskulden som pandemin orsakat. Det är också viktigt att påminna om hur viktiga de förebyggande åtgärderna är. Det krävs ett helhetstänkande som inte bara berör social- och hälsovårdssektorn utan hela stadens organisation. Vi behöver näridrottsplatser, tillräckligt med bänkar och ett aktivt civilsamhälle och hobbyverksamhet för att nämna några exempel. Enligt SFP:s fullmäktigegrupp är detta den strategi som ett modigt, ansvarsfullt och framtidsinriktat Helsingfors behöver med många av SFP:s målsättningar inkluderade. Vi tackar för en konstruktiv diskussion under processen och föreslår att strategin godkänns. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feedTwitter

Load More...
Dela gärna min sida med andra

    Hej!

    Här kan du skicka mejl åt mig med frågor eller kommentarer. Jag svarar så snart jag kan. Tack!