Talk to me on Messenger Messanger or send an email Email

Facebook feedFacebook

4 weeks ago

Nora Grotenfelt
Nora Grotenfelt är Förbundet Hem och Skolas nya ordförande. Hon tar över ordförandeklubban efter Anders Adlercreutz. Grattis och välkommen Nora!🎉Förbundets årsmöte var lördagen den 23 april, och deltagarna kunde delta fysiskt eller digitalt. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Nora Grotenfelt
Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade idag att den grundläggande utbildning som ordnas i Helsingfors stads svenska skolor avbryts för tiden 19.4 - 25.4.2022, om Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s, Fackförbundet Jyty rf:s och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s strejk realiseras. Den finska sektionen har tagit ett motsvarande beslut gällande de finska skolorna.Om en skola eller ett daghem som ordnar förskoleundervisning inte håller öppet, kan förskoleundervisning inte ordnas.Samtidigt beslutade sektionen att avbrottet inte rör eventuell undervisning och utbildning som inte omfattas av strejken och inte heller eventuellt skyddsarbete.Fostrans- och utbildningssektorn har utrett vilka möjligheterna att ordna undervisning är under arbetsnedläggelsen. I utredningen har man beaktat eventuella risker som är förbundna med ordnandet av undervisning. De här är bland annat risker som är förbundna med fysisk och psykisk säkerhet, äventyrande av fullföljandet av läroplanen, uteblivandet av stöd för elever, utmaningar med undervisning av elever som är i behov av hälsomässig uppmärksamhet och med att ordna stöd fördem, icke-utförda övervakningsskyldigheter och inverkan på förverkligandet av andra stödtjänster.Inom den svenska och finska grundläggande utbildningen finns sammanlagt cirka 46 000 elever och inom förskoleundervisningen cirka 5 800 elever. Enligt sektorns bedömning är det inte möjligt att ordna undervisning under strejken. Ordnande av skolarbete inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal skulle i hög grad äventyra elevens rätt till en trygg studiemiljö enligt 29 § i lagen om grundläggande utbildning. I 30 § i lagen om grundläggande utbildning regleras elevens rätt till undervisning. Utan tillgång till tillräcklig undervisningspersonal kan undervisning inte ordnas enligt läroplanen, elevers behov av stöd kan inte beaktas och den personal som arbetar i skolorna kan inte ansvara för ordnande av skoldagar för de elever som är i behov av hälsomässig uppmärksamhet under strejkdagarna. Det är inte möjligt att ordna skolarbetet under strejken genom rekrytering av vikarier och inte heller genom sammanslagning av grupper eller skolor.Inom den grundläggande utbildningen kan man vara tvungen att avbryta skolarbetet av ett synnerligen tvingande skäl. Avbrytande av skolarbetet begränsar elevens rätt till undervisning och är således det allra sista alternativet. Beslutet om elevernas skolarbete ska avbrytas fattas av utbildningsanordnaren. Under en strejk är det faktum att elev- och studerandesäkerheten väsentligen skulle äventyras ett tvingande skäl som leder till avbrytande av skolarbete. Omedelbart när det tvingande skälet inte längre föreligger återgår man till normalt skolarbete.Detta förslag är inte en konfliktåtgärd från arbetsgivaren, och innehåller inga ingrepp i arbetstagarens rätt att strejka.#helsingfors #helsinki #kaskohelsinki #lakko2022 #strejk2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Nora Grotenfelt
Jätin juuri seuraavan aloitteen kaupunginvaltuuston järjestelmään:"Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle on vastikään pidetty tiedotustilaisuus integraatiosta ruotsinkielisissä kouluissa ja päiväkodeissa. Todettiin, että integroitavia lapsia ruotsinkielisellä puolella on hyvin vähän. Tämä heijastuu palveluiden laatuun ja integraatio-osaamisen kehitykseen heikentävästi. Toimiala on tuonut esille, että palveluita olisi helpompi järjestää ja kehittää, jos integroitavia lapsia olisi enemmän. Nyt olisi hyvä tilaisuus saada tähän tilanteeseen muutos. Me allekirjoittaneet valtuutetut toivomme, että Ukrainasta tulleita lapsia integroidaan aktiivisesti myös ruotsinkielisellä puolella KASKOa. Tämä vaatisi toimenpiteitä integraatiopolun koko matkalta, mutta etenkin polun alkupäässä. Kehittämällä integraatiopalveluita ruotsinkielisellä puolella myös ruotsinkielistä koulua käyvillä helsinkiläisillä lapsilla olisi paremmat mahdollisuudet laajentaa maailmankuvaansa ja kehittää sosiaalisia taitojaan."Allekirjoittajat:Borgarsdottir Sandelin Silja, Harkimo Joel, Chydenius Jussi, Pennanen Petrus, Pajunen Jenni, Lindgren Minna, Biaudet Eva, Hyttinen Nuutti, Korpinen Sini, Månsson Björn, Haglund Mia, Rantala Marcus, Holopainen Mari, Juva Kati, Castrén Maaret, Malin Petra, Apter Ted, Pakarinen Pia#myheavenishel #sfprkp #helsinki #helsingfors ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feedTwitter

Load More...
Follow me on these platforms
Please share my site with others also

My themes

Health care

I am a Medical Doctor, working as Chief Physician at Munkkiniemi health station.

I know what works and what doesn’t in primary health care. I want to work for well-functioning, easily accessible health care. Helsinki should offer every inhabitant equal opportunities to take care of their health.

Young people and families with children in need of mental care should not have to queue for help. 

More about Health Care »

Education

As chairman of the board of my children´s school, member of the board of the parental association, and in my years of being a class parent, as well as having worked as a natural science teacher at the Arcada University of Applied Sciences, I have gained good insights into the prerequisites of creating the best possible school.

I want to work for high-quality, diverse, and well-functioning education from primary school to university. 

My dream is that self-knowledge, self-leadership, entrepreneurship, and social skills are continuous education components in our comprehensive schools. 

More about Education »

Environment

All my life, I have spent my summers in the archipelago. I have seen how the environment has suffered. From now on, I want all political decision-making to consider environmental aspects.

Helsinki is to be an initiator in solving environmental issues and a model for other capitals. We can carry out ambitious changes – we have all it takes.

If we act quickly and ambitiously in our decision-making, we can obtain financial benefits and create more jobs. 

More about Environment »

    Hi!

    You can email me questions or comments here. I’ll reply as soon as I can. Thank you!