A heartfelt thank you for the confidence you have shown!

My themes

Health care

Since last year I’ve been working as Chief Physician at Laakso Corona Health Center. Previously, I worked as a general physician at Munkkiniemi health center for several years. 

I know what works and what doesn’t in primary health care. I want to work for well-functioning, easily accessible health care. Helsinki should offer every inhabitant equal opportunities to take care of their health.

Young people and families with children in need of mental care should not have to queue for help. 

More about Health Care »

Education

As chairman of the board of my children´s school, member of the board of the parental association, and in my years of being a class parent, as well as having worked as a natural science teacher at the Arcada University of Applied Sciences, I have gained good insights into the prerequisites of creating the best possible school.

I want to work for high-quality, diverse, and well-functioning education from primary school to university. 

My dream is that self-knowledge, self-leadership, entrepreneurship, and social skills are continuous education components in our comprehensive schools. 

More about Education »

Environment

All my life, I have spent my summers in the archipelago. I have seen how the environment has suffered. From now on, I want all political decision-making to consider environmental aspects.

Helsinki is to be an initiator in solving environmental issues and a model for other capitals. We can carry out ambitious changes – we have all it takes.

If we act quickly and ambitiously in our decision-making, we can obtain financial benefits and create more jobs. 

More about Environment »

Talk to me on Messenger Messanger or send an email Email
Follow me on these platforms

Facebook feedFacebook

2 weeks ago

Nora Grotenfelt
Valtuusto keskustelee parasta aikaa Helsingin strategiasta v 2021-2025. Tässä RKP:n ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan;Svenska folkpartiet vill se ett öppet, internationellt och inkluderande Helsingfors, där allt är möjligt. En stad som går i bräschen för jämställdhet och jämlikhet, som är en föregångare när det gäller kampen för klimatet och miljön, som lockar till sig investeringar och företag och där alla kan forma sina liv med världens bästa skola som bas men där det finns stöd tillhands när det behövs. Förslaget till strategi utgår just från dessa utgångspunkter. Den viktigaste strategiska frågan är kampen för miljön och klimatet. Helsingfors höjer ambitionerna och ska vara klimatneutral redan 2030, vilket SFP välkomnar. Det kräver konkreta åtgärder såsom en stängning av Sundholmens kolkraftverk, en utbyggnad av laddningsstationer för elbilar, satsningar på rälsbunden trafik och nya energisnåla trafikformer samt ett tvärsektoriellt grepp. Också vi som enskilda personer ska ha möjligt att enkelt och smidigt göra klimatsmarta val i vardagen.Genom att bygga mera i trä och garantera tillräckligt med gröna områden, träd som skuggar byggnaderna, gröna tak och parker som tar vara på dagvatten planerar vi klimatsmartare. SFP välkomnar att Vårdö ska utvecklas som ett rekreationsområde och inget byggande ska tillåtas i Centralparken. Vi behöver våra värdefulla ekologiska oaser för framtiden. Helsinki jatkaa vastuullista talouspolitiikkaansa, mikä on tulevaisuuden vahvan hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Taloudellinen kehys on tässä strategiassa kestävällä ja realistisella tasolla. Se ei sisällä veronkorotuksia, se huomioi lasten ja nuorten määrän kasvua paremmin ja hakee tehokkuutta ja tuottavuutta parantavia uudistuksia, joiden tuomat säästöt voidaan investoida takaisin palveluihin. RKP on vaatinut pitkään sisäisten vuokrien tarkastelua. Erityisen tärkeää tämä on koulutussektorin osalta missä tarpeelliset investoinnit ovat syöneet toiminnan rahoitusta. Strategian lupaava muutos on siten tarpeellinen. Kestävä talous vaatii ennen muuta työpaikkoja, investointihaluisia yrityksiä sekä riskinottoon halukkaita yritteliäitä ihmisiä. Siksi haluamme, että Helsinki laittaa toimintansa keskiöön asiakkaan, – yrittäjän. Hallinto on aina ihmistä varten – ja sen legitimiteetti nojaa siihen miten ihminen palvelut ja kaupungin toiminnan kokee. Odotamme, että digitalisoituvat palvelut helpottavat palveluiden käyttöä, mahdollistavat nopeammat ja joustavammat palvelut ja ehkä ennen kaikkea - tekevät avoimemmaksi ja helpommaksi suunnistaa kaupungin hallinnossa. Digitalisaation tehtävä onkin ennen muuta mahdollistaa. Helsingin ydinkeskusta on kaupunkimme sydän. RKP on erittäin tyytyväinen siihen, että meidän peräänkuuluttama keskustan elinvoimaohjelma on nyt suunnitteilla. Valmistelussa on kuultava laajalti eri sidosryhmiä myös elinkeinoelämän suunnasta, jonka lisäksi on varmistetteva keskustan saavutettavuus kaikkien liikennemuotojen osalta. Kaksikielisyys on osa Helsingin sielua ja identiteettiä. Tavaramerkkimme ja kilpailukykytekijämme, joka sitoo meidät muuhun Pohjolaan ja niiden pääkaupunkeihin. Pohjoismaisen koulun perustaminen on siten erittäin tärkeä ja kunniahimoinen päätös Helsingiltä. Helsingin kaksikielisyyden pitää rohkeasti näkyä ja kuulua, niin logosta kun palveluihin! Kaksikielisyys, sen avaamat mahdollisuudet ja kontaktit kuuluvat kaikille helsinkiläisille - ei vain meille ruotsia äidinkielenään puhuville. Henkilöstön saatavuus tulee olemaan ehdottomia kulmakiviä sen suhteen kykeneekö Helsinki pitämään huolta kasvavasta väestöstään ja lunastamaan suuret mahdollisuutensa. Vastuullinen työnantajuus, osallistava johtaminen, uramahdollisuudet kaupunkikonsernin palveluksessa sekä kilpailukykyinen palkkaus ovat keskeisiä osia Helsingin työnantajamielikuvan rakentamista. Toivon, että myös toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja hyödynnetään jatkuvasti enemmän tässä työssä. Tillgången på svenskspråkig personal måste få särskild uppmärksamhet och kräver egna och skräddarsydda åtgärder när det bland annat gäller rekryteringen och språkundervisning för stadens personal. En kvalitativ och högtstående utbildning och skola är en investering i framtiden minskar de sociala klyftorna och är en hörnsten i ett jämlikt samhälle. Varje satsad euro i skola betalar sig mångfalt tillbaka. Vi ska ha en hög ambitionsnivå med ett mångsidigt kursutbud, satsningar på språkundervisningen, garantera att det finns stöd att tillgå i vardagen och tillräckligt med vuxna i skolan. Vi ska kunna erbjuda barnen en plats i ett daghem och i en skola nära hemmet, också på svenska. Det är en fråga om trygghet och smidighet för barnen och familjerna. Pandemin har påmint oss om mycket. En av de viktigaste påminnelserna är hur mycket vi behöver kulturen för att må bra och känna en samhörighet. Kulturbranschen är också en av de områden som drabbats hårdast av pandemin. Vi måste trygga dess återuppbyggnad och se till att hela kedjan från det fria fältet till våra egna aktörer såsom Stadsteatern kommer på fötter igen. Helsingfors behöver mångsidiga evenemang och en aktiv evenemangssektor. Hela upplevelsebranschen och industrin sysselsätter, skapar ett mervärde för oss som människor samtidigt som dess ekonomiska betydelse är stor. Det finns potential att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna så att staden kan förkorta köerna, säkra vårdkedjorna och förbättra tillgängligheten långsiktigt. Det kräver nya sorters mobila tjänster och skräddarsydda lösningar. Den digitala utvecklingen öppnar också nya möjligheter. Att servicekedjorna fungerar också på svenska är speciellt viktigt inom social och hälsovården och det finns många utmaningar i dagens läge som kräver förbättringar, bland annat inom mentalvården och servicen för de äldre. Områden där språket är otroligt viktigt. Vi ska använda oss av servicesedlar och stärka basservicen för att klara av vårdskulden som pandemin orsakat. Det är också viktigt att påminna om hur viktiga de förebyggande åtgärderna är. Det krävs ett helhetstänkande som inte bara berör social- och hälsovårdssektorn utan hela stadens organisation. Vi behöver näridrottsplatser, tillräckligt med bänkar och ett aktivt civilsamhälle och hobbyverksamhet för att nämna några exempel. Enligt SFP:s fullmäktigegrupp är detta den strategi som ett modigt, ansvarsfullt och framtidsinriktat Helsingfors behöver med många av SFP:s målsättningar inkluderade. Vi tackar för en konstruktiv diskussion under processen och föreslår att strategin godkänns. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Twitter feedTwitter

Load More...
Please share my site with others also

    Hi!

    You can email me questions or comments here. I’ll reply as soon as I can. Thank you!